C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Аксиния Атанасова

Председател

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Магистрати

Георги Дойчинов

Съдия по вписванията

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Ивайло Родопски

Районен съдия

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Лилия Руневска - Със Заповед №К-704/29.07.2016 г. командирована в Софийски окръжен съд

Районен съдия

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Мариана Станкева

Районен съдия

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Павлин Славов

Държавен съдебен изпълнител

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Стефан Стойков

Районен съдия

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Административен секретар

Роза Симеонова

Административен секретар

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66075

rsk@rs-kostinbrod.org

Финансова дейност

Цветинка Зарева

Счетоводство

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66138

rsk@rs-kostinbrod.org

Информационно обслужване и технологии

Донка Милчева

Системен администратор

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Регистратура и бюро съдимост

Работно време

 • На основание чл. 147. (1) от ПАС -
 • Работното време на администрацията на съда е от 8,30 до 17 ч. с половин час
 • обедна почивка. На основание чл. 148. (1) от ПАС - съдебните служители
 • предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и
 • на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без
 • прекъсване от 9 до 17 ч.

Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД КОСТИНБРОД събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община КОСТИНБРОД/, които са:

Осъдени от български съдилища;

Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);

Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК).

Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД КОСТИНБРОД поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;

Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД КОСТИНБРОД издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;

Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в бюрото за съдимост;

Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;

Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта и платежен документ за платена такса.

Стефка Велкова

Регистратура и бюро съдимост

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66127

rsk@rs-kostinbrod.org

Деловодство

Работно време

 • На основание чл. 147. (1) от ПАС -
 • Работното време на администрацията на съда е от 8,30 до 17 ч. с половин час
 • обедна почивка. На основание чл. 148. (1) от ПАС - съдебните служители
 • предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и
 • на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без
 • прекъсване от 9 до 17 ч.

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.
Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Таня Тодорова

Деловодство

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66313; GSM 0879884647

rsk@rs-kostinbrod.org

Десислава Консулова

Деловодство

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66313; GSM 0879884647

rsk@rs-kostinbrod.org

Борис Любенов

Деловодство

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66313; GSM 0879884647

rsk@rs-kostinbrod.org

Съдебни секретари

Десислава Митова

Съдебен секретар

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66128

rsk@rs-kostinbrod.org

Мария Гергинова

Съдебен секретар

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66128

rsk@rs-kostinbrod.org

Маргарита Шишкова

Съдебен секретар

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66128

rsk@rs-kostinbrod.org

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

 • На основание чл. 147. (1) от ПАС -
 • Работното време на администрацията на съда е от 8,30 до 17 ч. с половин час
 • обедна почивка. На основание чл. 148. (1) от ПАС - съдебните служители
 • предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и
 • на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без
 • прекъсване от 9 до 17 ч.

Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Росица Стоянова

Съдебен секретар СИС

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

0721/66107

rsk@rs-kostinbrod.org

Архив

Работно време

 • На основание чл. 147. (1) от ПАС -
 • Работното време на администрацията на съда е от 8,30 до 17 ч. с половин час
 • обедна почивка. На основание чл. 148. (1) от ПАС - съдебните служители
 • предоставят справки на страните, на процесуалните им представители и
 • на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без
 • прекъсване от 9 до 17 ч.

В архива се съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районния съд. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва:
- 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД;
- 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;
- 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права;
- с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;
- 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Силвия Славова

Архив

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Връчване на призовки и съдебни книжа

Ангел Кръстанов

Призовкар

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Стефан Кръстанов

Призовкар

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Чистач

Емилия Николова

Чистач

2230, гр. Костинброд, ул. Детелина №2А

rsk@rs-kostinbrod.org

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация